⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0463/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 24/04/2024.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 25/04/2024; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ