⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 0423/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 23/04/2020
ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 24/04/2020
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.