⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 0310/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 23/03/2020
ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 24/03/2020
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.