⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0098/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 29/01/2024.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 30/01/2024; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ