⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1884/ອຄ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 21/12/2022.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 22/12/2022; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ