⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ເລກທີ 0081/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ,
ລົງວັນທີ 4/02/2021 ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 05/02/2021
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.