⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0679/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 19/06/2024.