⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 0067/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 20/01/2020
ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 21/01/2020
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.