⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0301/ອຄ.
ລົງວັນທີ 18/03/2022 ໃຫ້ມີຜົນວັນທີ 18/03/2022; ເວລາ 14:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.