⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1648/ອຄ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 16/11/2022.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 17/11/2022; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ