⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 0677/ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 16/07/2020
ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 17/07/2020
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.