⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0159/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 15/02/2023.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 16/02/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ