⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1227/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 13/12/2023.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 14/12/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ