⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0941/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 13/09/2023.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 14/09/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ