⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 1019/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 13/11/2020
ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 13/11/2020
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.