⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0557/ອຄ.
ລົງວັນທີ 10/05/2022 ໃຫ້ມີຜົນວັນທີ 10/05/2022; ເວລາ 14:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.