⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0126/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 08/02/2023.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 09/02/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ