⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 0014/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 07/01/2021ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 08/01/2021
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.