⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0265/ອຄ.ກຄພນ.
ລົງວັນທີ 07/04/2021 ໃຫ້ມີຜົນວັນທີ 08/04/2021; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.