⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 0254/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 06/03/2020
ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 07/03/2020
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.