⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ເລກທີ 0119/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ,
ລົງວັນທີ 19/02/2021 ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 20/02/2021
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.