⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 0716/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 04/08/2020
ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 05/08/2020
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.