⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0744/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 04/07/2024.