⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0204/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 01/03/2023.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 02/03/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ