⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0024/ອຄ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 11/01/2023.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 12/01/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ