ບໍລິສັດ ພີທີທີ(ລາວ)ຈຳກັດ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນ 10 ຕຳແຫນ່ງ:

1. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບັນຊີອາກອນ ( Taxe Division Manager ) 1 ຕຳແຫນ່ງ

2. ພະນັກງານບັນຊີ ( Accounting-Account Payable ) 4 ຕຳແຫນ່ງ

3. ຄວບຄຸມ ແລະ ຈຳກັດຄວາມສ່ຽງ ( QSHE&RISK ) 1 ຕຳແຫນ່ງ

4. ຜູ້ຈັດການເຂດຂາຍ ( Sales Area ) 1 ຕຳແຫນ່ງ

5. ພະນັກງານເຝິກອົບຮົມປ້ຳ ( Service Station Training ) 1 ຕຳແຫນ່ງ (ສັນຍາຈ້າງ)

6.ພະນັກງານກົດຫມາຍ ( Legal Officer ) 1 ຕຳແຫນ່ງ

7. ພະນັກງານການເງິນ ( Financial Officer ) 1 ຕຳແຫນ່ງ

ເງື່ອນໄຂ ຫລື ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກມີດັ່ງນີ້:

1. ເພດຍິງ ຫລື ຊາຍ

2. ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ສີ່ງແວດລ້ອມ, ບັນຊີ ຫລື ການເງີນ, ການຕະຫລາດ, ກົດໝາຍ ຫລື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

3. ເປັນຄົນສັນຊາດລາວ

4. ສາມາດເດີນທາງຕ່າງແຂວງໄດ້ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່

5. ຖ້າມີປະສົບການດ້ານ ກົດໝາຍ ມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາພິເສດ (ສໍາລັບ ຕໍາແໜ່ງ 6)

6. ຖ້າມີປະສົບການດ້ານ QSHE ມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາພິເສດ (ສໍາລັບ ຕໍາແໜ່ງ 3)

7. ຖ້າມີປະສົບການດ້ານບັນຊີມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາພິເສດ (ສໍາລັບ ຕໍາແໜ່ງ 2)

8. ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍອາກອນ ແລະ ກົດໝາຍບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສໍາລັບ ຕໍາແໜ່ງ 2)

9. ສາມາດສ້າງບົດລາຍງານການເງີນເພື່ອຕໍ່ທະບຽນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆ (ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງ Tax Division Manager)

10. ສາມາດນໍາໃຊ້ລະບົບ SAP ໄດ້

11. ສາມາດນໍາໃຊ້ Microsoft Office ໄດ້

12. ເງີນເດືອນແມ່ນອີງຕາມໂຄງສ້າງຂອງບໍລິສັດກຳນົດ

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດເບີ່ງຕາມເອກສານແນບໄດ້ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງ Tax Division & Account Finance)

ເປີດຮັບສະຫມັກຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງ 18/05/2024 ໃນໂມງ ແລະ ວັນເວລາລັດຖະການ.

ສາມາດຍື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່: ສຳນັກງານໃຫຍ່ ພີທີທີ (ລາວ) ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ Email: HRpttlao2022@gmail.com

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ ເບີໂທ 020 59396551

#ວິທີສະໝັກວຽກ: ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ທີ່ເວບໄຊຂອງ ພີທີທີ (ລາວ) https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpttlao.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2F%25E0%25BB%2581%25E0%25BA%259A%25E0%25BA%259A%25E0%25BA%259F%25E0%25BA%25AD%25E0%25BA%25A1%25E0%25BA%25AA%25E0%25BA%25B0%25E0%25BB%259D%25E0%25BA%25B1%25E0%25BA%2581%25E0%25BA%2587%25E0%25BA%25B2%25E0%25BA%2599-%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2589OR.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0LyNXfGKcBwbo63ud6t8ZIoFIWV2nHzTYIjRegkvioZEYs-NCqYc_L9h4&h=AT2kJ7qHO0g352UTZ1a1DlF8voENiMXxdWM_t1Gk5jFNQizFmZkN0nwc25b2KZJQP3x0A13wk5zVS9ytiE_KlWZbc4Pfnsc9Ta6Jenjqsjj7CBtp7MtnCQk6gUwJDhxbyaY_&tn=-UK-y-R&c[0]=AT0e5e7eeldRVsFkhan_RNmKxGc_SoGjchcwyMrufL70hHIyk2uP6BwzmVDTODSSRBqbdUqxFc3eHczMQwQrZRBQ3ynbaGBrNPZXa9dc-lsoYaE5otdDY1o4KhcHGxsDLgHidmn2PL29KuhcfBJ1uMUA-wH_ezQU8F8bJv2j1Osol93i0TE0t8cbIIFZNVApjk0fXnsfuDY