Center Procurement Process

 

1. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບທຽບລາຄາວົງເງິນບໍ່ເກີນ 15.000$

2. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບປະມູນວົງເງິນເກີນ 15,000$

3. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບພິເສດ