ຄໍາແນະນໍາວິທີປະມູນ

  1. Home
  2. »
  3. ໂອກາດທາງທຸລະກິດ
  4. »
  5. ຄໍາແນະນໍາວິທີປະມູນ

Center Procurement Process

 

1. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບທຽບລາຄາວົງເງິນບໍ່ເກີນ 15.000$

2. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບປະມູນວົງເງິນເກີນ 15,000$

3. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບພິເສດ