ຮ້ານເຂົ້າປຽກປູປາກເຊ (KHAO PIAK POU PAKSE )

 

ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ມີແຜນຂະຫຍາຍທຸລະກິດເສີມ ພາຍໃນສະຖານນີບໍລິການນ້ຳມັນ ໄດ້ສັນຫາ ແລະ ຄັດເລືອກທຸລະກິດຮ້ານອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມເໝາະສົມໃນການໃຫ້ບໍລິການພາຍໃນສະຖານນີບໍລິການນ້ຳມັນ ຈຶ່ງເລືອກທຸລະກິດ ຮ້ານອາຫານເຂົ້າປຽກປູປາກເຊ ໄດ້ເປີດດໍາເນີນກິດຈະການເປັນຮ້ານທຳອິດໃນສະຖານນີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ ໂພນຕ້ອງ.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ຮ້ານເຂົ້າປຽກປູປາກເຊ  KHAO PIAK POU PAKSE

ນ. ທອງຈັນ ສີອັກຄະພົມ
  (85620) 5554 8647
 Thongchan.s@pttlao.com
 Khao Piak Pou Pakse ເຂົ້າປຽກປູປາກເຊ