ແຜນທີ່ຕຳແໜ່ງສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ

ພາກເໜືອ

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ສຸກຂະເສີມ (ຊຽງຂວາງ 2)
ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ບົວຄ່ຽມ (ຊຽງຂວາງ 1)

ພາກກາງ

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ເຮືອງອານົງ
ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຕົ້ນເພັດນໍາໂຊກ
ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ທ່າສະຫວ່າງ
ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ປັນຍາທິລາດ
ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ພົງສະຫວັນ ຫຼັກ20
ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ດວງວິໄລແກ້ວ (ໂພນພະເນົາ2)

ພາກໃຕ້

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ວິໄຊ ວາລະວົງ