ແຜນທີ່ຕຳແໜ່ງສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ

ພາກກາງ

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ເຮືອງອານົງ
ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຕົ້ນເພັດນໍາໂຊກ
ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ທ່າສະຫວ່າງ
ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ປັນຍາທິລາດ

ພາກໃຕ້

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ວິໄຊ ວາລະວົງ