ວິໄສທັດ

ແບຣນໄທຊັ້ນນໍ້າລະດັບໂລກທີ່ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບຊຸມຊົນຜ່ານການດຳເນີນທຸລະກິດນໍ້າມັນ ທຸລະກິດຄ້າປີກ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພັນທະກິດ

ດຳເນີນທຸລະກິດນໍ້າມັນ ທຸລະກິດຄ້າປີກ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຖານະບໍລິສັດຊັ້ນນໍາລະດັບສາກົນທີ່ສ້າງຄຸນຄ່າ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ກັບຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທຸກພາກສ່ວນ.

ຕໍ່ປະເທດ

ສ້າງການຈະເລີນເຕີບໂຕແບບຢັ້ງຢືນ ຜ່ານການດຳເນີນທຸລະກິດນໍ້າມັນ ທຸລະກິດຄ້າປີກ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ດຳເນີນທຸລະກິດເຊີງພານິດ ສາມາດສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ດີ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍທຸລະກິດສູ່ສາກົນໃຫ້ເຕີບໂຕຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງຢັ້ງຢືນ

ຕໍ່ຄູ່ຄ້າ

ດໍາເນີນທຸລະກິດຮ່ວມກັນບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນທຳ ມຸ່ງສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຄວາມສຳພັນ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມືທີ່ດີ  ເພື່ອພັດທະນາສັກກະຍະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຮ່ວມກັນໃນໄລຍະຍາວ

ຕໍ່ສັງຄົມຊຸມຊົນ

ເປັນອົງກອນທີ່ດີຂອງສັງຄົມ ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີການບໍລິຫານຈັດການຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີແກ່ສັງຄົມຊຸມຊົນ

ຕໍ່ລູກຄ້າ

ສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມຜູກພັນແກ່ລູກຄ້າ ໂດຍຜ່ານການນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ

ຕໍ່ພະນັກງານ

ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄວາມສາມາດການເຮັດວຽກລະດັບມືອາຊີບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄຸນນະພາບຊີວິດ ການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານເທົ່າທຽມບໍລິສັດຊັ້ນນໍາເພື່ອສ້າງຄວາມຜູກພັນຕໍ່ອົງກອນ

ຄ່ານິຍົມ

S

Synergy

ຮ່ວມສ້າງພະລັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່

P

Performance Excellence

ຮ່ວມມຸ່ງສູ່ຄວາມເປັນເລີດ

I

Innovation

ຮ່ວມສ້າງນະວັດຕະກຳ

R

Responsibility for Society

ຮ່ວມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

I

Integrity and Ethics

ຮ່ວມສ້າງພະລັງຄວາມດີ

T

Trust & Respect

ຮ່ວມສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ