ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ

ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ : ຖະໜົນ 426 ກຳແພງເມືອງ, ບ້ານຮ່ອງແກ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ : (856-21) 453391-2

ແຟັກ : (856-21) 419003-5