ທ່ານ ວັນສະຫວ່າງ ສ່ອງແສງ

ຮອງຜູ້ອຳນວນການ ສາຍງານທຸລະກິດທຸລະກິດຄ້າປີກ

ຖືຮຸ້ນ ( 0 %)

ຄຸນນະວຸດການສຶກສາ

  • ປະລິນຍາໂທດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ, ວິທະຍາໄລລັດຕະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ວິທະຍາໄລ ສັນທະພົນ, ປະເທດລາວ.
  • ປະລິນຍາຕີດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລກຸງເທບ, ປະເທດໄທ..

ໃບຢັ້ງຢືນ

  • ເທັກນິກດ້ານນຳມັນເຄື່ອງລະດັບສູງ, ພະແນກການບໍລີການເທັກນິກດ້ານນໍ້າມັນເຄື່ອງ, ບໍລິສັດ ພີທີທີ ພີແອວຊີ.

ປະສົບການ ການເຮັດວຽກ

  • 2019 – ປັດຈຸບັດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສາຍງານທຸລະກິດຄ້າປີກ, ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ.
  • 2013 – 2019 ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສາຍງານສະໜັບສະໜູນອົງກອນ, ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ.
  • 2011 – 2013 ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຂາຍ, ພະແນກການຕະຫຼາດ, ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ.
  • 2009 – 2011 ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຂາຍ, ພະແນກການຕະຫຼາດ, ບໍລິສັດ ຫົວຂອງ ການຄ້າ ຈໍາກັດ.
  • 2004 – 2009ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຂາຍນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ພະແນກນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ບໍລິສັດ ຫົວຂອງ ການຄ້າ ຈໍາກັດ.

ຕຳແໜ່ງຄະນະກຳມະການປະຈຸບັນ

ບໍລິສັດ ພີທີທີໂອອາ (ລາວ) ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຈຳກັດ.