ທ່ານ ມົນໄຊ ບຸນອິ່ມ

ຮອງປະທານ ບໍລິສັດ ປຕທ. ນໍ້າມັນ ແລະ ທຸລະກິດຄ້າປີກ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)x

ຖືຮຸ້ນ ( 0 %)

ຄຸນນະວຸດການສຶກສາ

  • Ind. (ເທັກໂນໂລຊີການຂົນຖ່າຍວັດສະດຸ), ມະຫາວິທະຍາໄລພະຈອມເກົ້າພະນະຄອນເໜືອ.
  • P.A. (ການບໍລິຫານຈັດການສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ), ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ.

 

ປະສົບການ ການເຮັດວຽກ

  • 2019 – ປະຈຸບັນ ຜູ້ຊ່ວຍກຳມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ປຕທ. ນໍ້າມັນ ແລະ ທຸລະກິດຄ້າປີກ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ), (ຮອງຈາກ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ.)
  • 2019 – 2019 ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍບໍລິຫານສະຖານີບໍລິການກາງ ບໍລິສັດ ປຕທ. ນໍ້າມັນ ແລະ ທຸລະກິດຄ້າປີກ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ).
  • 2018 – 2019 ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ປຕທ. ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ), (ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍບໍລິຫານສະຖານີບໍລິການກາງ ບໍລິສັດ ປຕທ. ນໍ້າມັນ ແລະ ທຸລະກິດຄ້າປີກ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ).
  • 2017 – 2018 ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍບໍລິຫານສະຖານີບໍລິການ, ບໍລິສັດ ປຕທ. ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ).
  • 2017 – 2017 ຈັດການຝ່າຍຂາຍເຂດພາກໃຕ້, ພະແນກຂາຍພາກໃຕ້ ບໍລິສັດ ປຕທ. ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ).
  • 2015 – 2017 ຜູ້ຈັດການຝ່າຍເຂດຂາຍພາກເໜືອ, ພະແນກຂາຍພາກເໜືອ ບໍລິສັດ ປຕທ. ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ).

ຕຳແໜ່ງຄະນະກຳມະການປະຈຸບັນ

ບໍລິສັດ ພີທີທີໂອອາ (ລາວ) ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຈຳກັດ.