ທ່ານ ນາງ ຊະໄມພອນ ໂພໄຊ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສາຍງານການເງິນ ແລະ ແຜນ

ຖືຮຸ້ນ ( 0 %)

ຄຸນນະວຸດການສຶກສາ

  • ປະລິນຍາໂທດ້ານການບັນຊີ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ, ກຸງເທບ ປະເທດໄທ.
  • ປະລິນຍາຕີດ້ານການບັນຊີ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ, ກຸງເທບ ປະເທດໄທ.

ໃບຢັ້ງຢືນ

  • 2019 ໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ກວດສອບບັນຊີ (CPA) ສະພາວິຊາຊີບບັນຊີ (FAP), ປະເທດໄທ.
  • 2015 ໃບຢັ້ງຢືນສະເພາະທາງດ້ານຜູ້ອຳນວຍການສາຍການເງິນ, ໂຮງຮຽນທຸລະກິດ ຈຸລາລົງກອນ.
  • 2012 ໂປຣແກຣມການກວດສອບພາຍໃນສະບັບໃໝ່, ໂຮງຮຽນທຸລະກິດ ຈຸລາລົງກອນ.

ປະສົບການ ການເຮັດວຽກ

  • 2018 – ປະຈຸບັນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສາຍງານການເງິນ ແລະ ແຜນ, ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ.)
  • 2018 – 2018 ວິເຄາະ, ຝ່າຍຈັດການບໍລິສັດຍ່ອຍ ບໍລິສັດ ພີທີທີ ພີແອວຊີ/ບໍລິສັດ ພີທີທີ ໂອອາ.
  • 2011 – 2015 ຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ, ຝ່າຍກວດສອບ ບໍລິສັດຍ່ອຍ ບໍລິສັດ ພີທີທີ ພີແອວຊີ.
  • 2005 – 2011 ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ແລະ ທີ່ປຶກສາດ້ານພາສີ, ທີ່ປຶກສາດ້ານພາສີອາວຸໂສ ຝ່າຍພາສີ, ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ຝ່າຍກວດສອບ ແລະ ຮັບປະກັນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການກວດສອບ ແລະ ພາສີ ERNST & YOUNG (THAILAND) LIMITED.

ຕຳແໜ່ງຄະນະກຳມະການປະຈຸບັນ

ບໍລິສັດ ພີທີທີໂອອາ (ລາວ) ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຈຳກັດ.