ທ່ານ ນັນທະວັດ ແປ້ນຈຸນສີ

 1. Home
 2. »
 3. ກ່ຽວກັບ ພິທີທີ (ລາວ)
 4. »
 5. ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ
 6. »
 7. ທ່ານ ນັນທະວັດ ແປ້ນຈຸນສີ

ທ່ານ ນັນທະວັດ ແປ້ນຈຸນສີ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສາຍງານຈັດຊື້ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ຖືຮຸ້ນ ( 0 %)

ຄຸນນະວຸດການສຶກສາ

 • ປະລິນຍາໂທດ້ານການຈັດການສາທາລະນະ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ, NIDA
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິສະວະກຳກົນຈັກ.

 

ປະສົບການ ການເຮັດວຽກ

 • 2019 – ປະຈຸບັນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສາຍງານການຈັດຊື້ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ.
 • 2019 – 2019 ວິສະວະກອນ ແລະ ການເດີນເຮືອ, ສະຖານີ ສົງຂາ ປີໂຕຣລຽມ, ບໍລິສັດ ພີທີທີໂອອາ.

ຕຳແໜ່ງຄະນະກຳມະການປະຈຸບັນ

ບໍລິສັດ ພີທີທີໂອອາ (ລາວ) ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຈຳກັດ.