ທ່ານ ນັນທະວັດ ແປ້ນຈຸນສີ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສາຍງານຈັດຊື້ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ຖືຮຸ້ນ ( 0 %)

ຄຸນນະວຸດການສຶກສາ

  • ປະລິນຍາໂທດ້ານການຈັດການສາທາລະນະ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ, NIDA
  • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິສະວະກຳກົນຈັກ.

 

ປະສົບການ ການເຮັດວຽກ

  • 2019 – ປະຈຸບັນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສາຍງານການຈັດຊື້ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ.
  • 2019 – 2019 ວິສະວະກອນ ແລະ ການເດີນເຮືອ, ສະຖານີ ສົງຂາ ປີໂຕຣລຽມ, ບໍລິສັດ ພີທີທີໂອອາ.

ຕຳແໜ່ງຄະນະກຳມະການປະຈຸບັນ

ບໍລິສັດ ພີທີທີໂອອາ (ລາວ) ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຈຳກັດ.