ທ່ານ ທະນະພົນ ກະມົນທະນະກຸນ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສາຍງານການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ຖືຮຸ້ນ ( 0 %)

ຄຸນນະວຸດການສຶກສາ

  • ປະລິນຍາໂທດ້ານການຈັດການວິສະວະກຳສາດ, Queensland University of Technology, ປະເທດອົດສະຕາລີ.
  • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລນະເລສວນ, ປະເທດໄທ.

ໃບຢັ້ງຢືນ

  • AMP1 : Business Management 2019/2 , PLLI PTTPLC (ການບໍລິຫານທຸລະກິດ)
  • AMP1 : People Management 2019/1, PLLI PTTPLC (ການບໍລິນບຸກຄະລາກອນ)

ປະສົບການ ການເຮັດວຽກ

  • 2018 – ປັດຈຸບັດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສາຍງານການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ.
  • 2011 – 2018 ຜູ້ຈັດການພື້ນທີ່, ພະແນກຂາຍ Bunker, ບໍລິສັດ ພີທີທີ ພີແອວຊີ.
  • 2010 – 2011 ຜູ້ຈັດການພື້ນທີ່, ພະແນກການຂາຍທາງອາກາດ, ບໍລິສັດ ພີທີທີ ພີແອວຊີ.
  • 2005 – 2010 ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຂາຍ, ພະແນກການຕະຫຼາດ, ບໍລິສັດ ຫົວຂອງ ການຄ້າ ຈໍາກັດ.

ຕຳແໜ່ງຄະນະກຳມະການປະຈຸບັນ

ບໍລິສັດ ພີທີທີໂອອາ (ລາວ) ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຈຳກັດ.