ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຮ່ອງແກ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1993 ໂດຍທຶນຈົດທະບຽນ 190,000,000,000 ກີບ ແລະ ປະຈຸບັນມີພະນັກງານ 131 ຄົນ. ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງ ບໍລິສັດ ພີທີທີໂອອາ ນ້ຳມັນ ແລະ ການຄ້າປີກ ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ. ເຊິ່ງດຳເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

  • ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ
  • ທຸລະກິດກຸ່ມອຸດສາຫະກຳ
  • ໂຮງງານ/ໂຄງການ/ກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ
  • ທຸລະກິດ Non-oil
  • ສູນບໍລິການກວດເຊັກລົດ Procheck & Fit Auto
  • Café Amazon
  • ຮ້ານເຂົ້າປຽກປູ ປາກເຊ
  • ຮ້ານຊານົມໄຂ່ມຸກ Pearly Tea

ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໂລໂກ້ຂອງກຸ່ມ ບໍລິສັດ ພີທີທີໂອອາ  ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ. ຊື່ງເປັນເລີດທາງທຸລະກິດ ແລະ ຍັງຄົງຍຶດໝັ້ນພັນທະສັນຍາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນຕໍ່ໜ້າສະພາບແວດລ້ອມທາງການຕະຫຼາດຈະມຸ່ງໜັ້ນທີ່ຈະດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ວຍການເບິ່ງແຍງດູແລກິດຈະການທີ່ດີ.