⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0791/ອຄ.
ລົງວັນທີ 25/08/2021 ໃຫ້ມີຜົນວັນທີ 26/08/2021; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.