ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ

Office location : 426 Kamphengmeung Rd, Ban Hongke, Saysettha,Vientiane, Lao P.D.R

Tel : (856-21) 453391-2

Fax : (856-21) 419003-5